Verzekering opzeggen

24/01/2020 0 Door Vredevanutrecht

Mogelijk wilt u, tussentijds of aan het eind van de looptijd, van een verzekering af, bijvoorbeeld omdat u die niet goed of te duur vindt. Ook een verzekeraar kan u willen royeren: u als verzekerde schrappen. In deze paragraaf behandelen we het aan het eind van de rit en tussentijds opzeggen van verzekeringen.

Zelf opzeggen bij einde verzekering

Sinds 1 januari 2010 is er een eind gekomen aan de stilzwijgende verlenging van de looptijd van verzekeringen. Bij particuliere schadeverzekeringen die na deze datum zijn afgesloten, is het uitgangspunt voortaan een contracttermijn van een jaar. U kunt de verzekering dan direct opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. U bent dus na afloop van de verzekeringstermijn vrij om over te stappen naar een andere verzekeraar. De verzekeraar is verplicht u bij de afloop van de verzekering te wijzen op uw opzegrecht.

Deze regeling geldt overigens niet voor de zorgverzekering. Zorgverzekeraars informeren u elk jaar voor 19 november tegen welke voorwaarden u het komend kalenderjaar verzekerd bent. U heeft dan tot en met 31 december om uw zorgverzekering op te zeggen. Vervolgens heeft u tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar.

U kunt ook een verzekering met een langere looptijd afsluiten, maximaal voor vijf jaar. U moet hier wel expliciet voor kiezen. U bent dan natuurlijk gebonden aan het contract en kunt een verzekering niet zomaar opzeggen. Als een meerjarige verzekering aan verlenging toe is, wordt zij automatisch omgezet in een jaarcontract dat dagelijks opzegbaar is, met een opzegtermijn van maximaal een maand. U kunt dan uiteraard opnieuw kiezen voor een meerjarig contract.

Let op Eerst zekerheid

Gooi geen oude schoenen weg voordat u nieuwe heeft. Zeg een noodzakelijke verzekering, zoals een overlijdensrisicoverzekering, nooit op voordat u er zeker van bent dat een andere verzekeraar u accepteert. Informeer altijd tijdig, dus ruim voordat uw opzegtermijn bij de huidige verzekeraar afloopt, of een nieuwe verzekeraar u accepteert. Pas als vaststaat dat dit op normale voorwaarden lukt, kunt u de oude verzekering (met inachtneming van de opzegtermijn) opzeggen. De meeste maatschappijen accepteren u ook op termijn. De verzekering gaat dan bijvoorbeeld pas twee maanden later in.

Zelf tussentijds opzeggen

Meestal kunt u de verzekering tussentijds zonder opzegtermijn opzeggen als de verzekeraar zijn premies verhoogt of de polisvoorwaarden in uw nadeel verandert. Maar een premieverhoging uitsluitend op grond van de indexclausule is voor u niet voldoende om tussentijds te kunnen opzeggen, net zomin als een hogere premie na een schade bij een autoverzekering of na het bereiken van een bepaalde leeftijd bij een zorgverzekering.

Er zijn meer opzeggronden. Bij overlijden kunnen de erfgenamen de polis binnen negen maanden opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt overigens ook voor de verzekeraar. Bij veel verzekeraars kunt u ook opzeggen als een verzoek tot vergoeding van een schade is afgewezen. U kunt de verzekering dan binnen een maand na die afwijzing opzeggen.

Samenwonen (waardoor u een verzekering niet meer nodig heeft) is een veel geaccepteerde opzeggingsreden. Verder kunt u een woonhuisverzekering beëindigen bij verkoop van de woning en een autoverzekering als u de verzekerde auto heeft verkocht zonder deze te vervangen. Dit speelt,

zoals gezegd, alleen in het eerste jaar. Daarna kunt u altijd opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Als u tussentijds wilt opzeggen, moet u berichten over premieverhogingen of wijzigingen in de polisvoorwaarden goed in de gaten houden. Reageer in ieder geval snel. U heeft hiervoor 30 dagen de tijd.

Tip Vraag een bevestiging!

Vraag altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Bij bijvoorbeeld de autoverzekering is een royementsverklaring van groot belang in verband met het meenemen van uw korting naar een nieuwe verzekeraar.

De verzekeraar zegt op

De verzekeraar kan de verzekering ook tussentijds opzeggen. Gelukkig wordt de consument tegenwoordig wettelijk goed beschermd. De verzekering kan door de verzekeraar alleen worden opgezegd op in de overeenkomst vermelde gronden die van dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de verzekeraar kan worden gevergd. Met andere woorden: u moet het als verzekerde wel erg bont hebben gemaakt, bijvoorbeeld elke paar maanden claimen op uw inboedelverzekering.

De verzekeraar mag een persoonsverzekering (zorg-, arbeidsongeschiktheids- of woonlastenverzekering) niet beëindigen als uw gezondheid achteruit is gegaan of als u vaak claimt. De opzegtermijn bedraagt twee maanden. Royeert de verzekeraar u wegens (een poging tot) misleiding, dan is hij niet gebonden aan de opzegtermijn. Overigens is het altijd beter zelf op te zeggen dan eruit te worden gegooid. Uw kans op acceptatie bij een nieuwe verzekeraar is een stuk kleiner als u door uw vorige verzekeraar uit de verzekering bent gezet.

Zwarte lijst

Als verzekeraars merken dat een klant de boel probeert te flessen, zetten ze zijn verzekering stop. De klant wordt geregistreerd in het interne verwijzingsregister, dat alleen toegankelijk is voor de eigen medewerkers. Die klant kan nieuwe verzekeringen bij die maatschappij wel vergeten.

Naast de eigen registers beschikken de Nederlandse verzekeraars over een gezamenlijke database met meldingen en royementen: de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS, www.stichtingcis.nl). Hierin worden alle schademeldingen (claims) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigd agenten worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade of dat een schade niet gedekt is volgens de voorwaarden. Het gaat puur om de registratie van het feit dat iemand een beroep doet op zijn verzekering. Van iedere claim worden de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd.

Verder kunt u in deze database terechtkomen als uw rijbewijs is ingenomen of als u met een onverzekerd voertuig schade heeft veroorzaakt. Deze gegevens worden na vijf jaar automatisch verwijderd. Met een vermelding is het lastig om elders een autoverzekering af te sluiten.

CIS kent ook de categorie ‘’Speciale meldingen’’ voor mensen die bewust over de schreef zijn gegaan. Het gaat vooral om fraude en oplichting, maar ook om het verzwijgen van belangrijke gegevens of een strafblad. Een vermelding op deze lijst blijft acht jaar staan.

Als u wilt weten of u in de databank bent opgenomen, moet u op de website van CIS het webformulier invullen of het inzageformulier uitprinten, invullen en opsturen. Stuur een leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.

Kloppen de gegevens niet? Dan kunt u een verzoek tot correctie indienen. Als daar niet op wordt ingegaan, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de betrokken verzekeraar. Heeft u dat gedaan zonder dat het iets heeft opgeleverd, dan kunt u bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid, www.kifid.nl) om hulp vragen. Uiteraard kunt u de zaak ook voorleggen aan de rechter, maar dat is een lange en kostbare weg.