Schade vergoed krijgen

24/01/2020 0 Door Vredevanutrecht

Deze paragraaf gaat over het onverhoopte geval dat u schade krijgt en de verzekering wilt aanspreken.

Schade voorkomen

Het is een open deur misschien, maar als verzekerde moet u het risico op schade zo veel mogelijk voorkomen en beperken. De verzekeraar kan immers een schadevergoeding weigeren of beperken als hij u nalatigheid kan verwijten: uw fiets stond niet op slot, uw kostbare fototoestel lag in de auto enzovoort.

In het laatste geval kan de verzekeraar een vergoeding weigeren, omdat het algemeen bekend is dat diefstal uit (geparkeerde) auto’s op grote schaal plaatsvindt. Vanwege de vele diefstallen uit auto’s wordt deze schade in de polisvoorwaarden meestal uitdrukkelijk uitgesloten van dekking. Dit geldt vooral voor kostbaarheden, geld en geluids-, foto- en videoapparatuur. Reis-, inboedel- en kostbaarhedenverzekeraars vergoeden diefstal uit een geparkeerde auto tegenwoordig alleen onder bepaalde voorwaarden. Een verzekeraar kan ook een beroep doen op ˜onvoldoende zorg’’, bijvoorbeeld bij onvoldoende afgesloten pleziervaartuigen of onvoldoende maatregelen ter voorkoming van vorstschade aan boten of huizen.

Tip Zorgvuldig

Spring zorgvuldig om met uw spullen en met uzelf. Neem geen onnodige risico’s en lok geen diefstal of schade uit door zorgeloosheid. Zorg verder dat uw (kostbare) eigendommen geregistreerd zijn. Dat werkt makkelijker bij diefstal, zowel voor de verzekeraar als voor de politie. Maak foto’s en registreer alles op een lijst, denk aan het merk, het type- en serienummer en uiterlijke bijzonderheden. Bewaar de aankoopnota’s en garantiebewijzen van duurdere spullen ook na de garantieperiode.

Schade vergoed krijgen

Als u schade heeft geleden, wilt u die van de verzekering vergoed krijgen. Wat moet u dan zelf doen en wat kunt u van uw verzekeraar verwachten?

Wilt u aanspraak maken op vergoeding, controleer dan eerst de voorwaarden. Het is gebruikelijk dat daarin de risico’s worden opgesomd die onder de dekking vallen, maar ook de uitsluitingen. Als een vorm van schade niet uitdrukkelijk in de dekking is inbegrepen of onder de uitsluitingen is genoemd, kunt u geen aanspraak maken op vergoeding. Daarnaast zijn er wettelijke uitsluitingen, bijvoorbeeld een eigen gebrek of grove schuld van de verzekerde.

In de verzekeringspolis staat ook aan welke formaliteiten u moet voldoen. Veel verzekeraars verplichten u binnen 72 uur de schade te melden en bij diefstal aangifte te doen bij de politie.

Simpelweg schadevergoeding eisen kan niet. U moet kunnen bewijzen dat u schade heeft geleden door een voorval waartegen de polis dekking bood, dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het voorval en de schade, dat u het beschadigde goed in bezit had, dat de schade echt zo groot was als u heeft aangegeven enzovoort.

Bij diefstal of verlies moet u het bezit en de waarde van de verloren voorwerpen aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld met aankoopnota’s en garantiebewijzen. Denk ook aan bankafschriften, reparatienota’s, taxatierapporten, foto’s waarop de verloren voorwerpen afgebeeld zijn of getuigenverklaringen.

Heeft u geen tussenpersoon of rechtsbijstandsverzekering, dan moet u de veroorzaker van door u geleden schade in een brief aansprakelijk stellen. Stuur een kopie naar zijn verzekeraar, als u weet wie dat is. Meld ook bij uw eigen verzekeraar dat u schade heeft. Als u een ander schade heeft toegebracht, moet u dit bij uw verzekeraar melden. Hij weet dan dat hij een claim kan verwachten van de tegenpartij.

Tip Schakel anderen in

Heeft u uw verzekeringen via een tussenpersoon afgesloten? Schakel hem dan in bij schade. De Consumentenbond vindt dat hij u hoort te helpen bij schade en bij het invullen van schadeformulieren. Let wel op, want er zijn ook tussenpersonen die deze hulp alleen bieden als u een serviceabonnement heeft afgesloten. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u daar natuurlijk ook een beroep op doen.

Hoogte schadevergoeding

Heeft u de claim ingediend, dan moet u het met de verzekeraar eens worden over de hoogte van de vergoeding. Bij schade van enige omvang wordt vaak een expert ingeschakeld die moet rapporteren over de oorzaak en de omvang van de schade. Probeer zo goed mogelijk te voldoen aan verzoeken om inlichtingen van de verzekeraar of de expert.

Als u het niet eens bent met de expert, kunt u een contra-expert inschakelen. Bij woonhuisverzekeringen neemt de verzekeraar doorgaans ook de kosten van de contra-expert voor zijn rekening. Neem hierover contact op met uw tussenpersoon of met de verzekeraar.